מדריך ללקוח להעברת פעילות וסגירת חשבון עובר ושב

לקוחות יקרים,

לנוחותכם, מרוכזים להלן פרטים עיקריים הקשורים לתהליך סגירת החשבון, אשר נועדו לסייע לכם להבין את ההשלכות הכרוכות בהעברת פעילות וסגירת חשבון, ליידע אתכם בשלבים בתהליך סגירת החשבון ,לרבות הפעולות הנדרשות מכם לצורך כך, במטרה לקצר ולפשט את התהליך ככול שניתן.
 
1. קבלת מידע
 
באפשרותכם לבקש מהבנק למסור לכם מידע על חשבונכם, כגון יתרת החשבון הנוכחית, קיום הרשאות לחיוב חשבון /הוראות קבע, פנקסי שיקים וכרטיסי חיוב שהוזמנו בחשבון.
 
2. הליך סגירת חשבון
 
2.1 .עליכם להעביר לבנק הודעה בכתב להעברת פעילות/סגירת חשבון חתומה ומוסכמת ע"י כל הבעלים בחשבון. על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים: מס' חשבון בבנק הדואר, שמות ומספרי זיהוי של כל הבעלים בחשבון.
 
לנוחיותכם, מצ"ב טופס בקשה לסגירת חשבון.
 
2.2.באפשרותכם להתקשר עם הבנק בהסכם למתן הוראות באמצעות הטלפון והפקס, כדי שיתאפשר לכם, במידת הצורך, למסור הוראות הנוגעות לפעולות כלשהן שיידרשו להעברת הפעילות או לסגירת החשבון.
 
2.3.עליכם להעביר לבנק הוראות  מפורשות בכל הנוגע ליתרת הזכות אם קיימת בחשבון. עליכם להעביר לחשבון אחר/למשוך את יתרת הזכות אם קיימת בחשבונכם.
 
2.4 עליכם לבטל את כרטיסי החיוב שברשותכם.
 
2.5. עליכם לבטל את הוראות הקבע ואת כל ההרשאות לחיוב החשבון.
 
2.6 במידה וחשבונכם נמצא ביתרת חובה/הינכם מחוברים לשירות "חריגה זמנית" וטרם כיסיתם את יתרת החריגה בחשבונכם, עליכם לבצע זאת טרם סגירת החשבון.
 
2.7. אנו מציעים לכם לבטל ולהחזיר לבנק את כל פנקסי השקים שלא נעשה בהם שימוש ולוודא שלשיקים שיוצגו במהלך העברת החשבון יהיה כיסוי מספיק. שקים שיוצגו בחשבון לאחר סגירת החשבון יוחזרו מסיבת "חשבון סגור" וימנו במניין השקים לפי חוק שקים ללא כיסוי התשמ"א 1981. החזרת 10 שקים ומעלה יהפכו את בעלי החשבון ללקוחות "מוגבלים" לפי חוק שיקים ללא כיסוי.
 
ככל שלא יוחזרו פנקסי השקים הנכם מתבקשים להתחייב שלא לעשות בהם שימוש.
 
2.8. הבנק יהיה רשאי להתנות את סגירת החשבון בהסדרת ההתחייבויות שהבנק קיבל על עצמו לטובת צד שלישי, בגין חשבונכם, כגון עיקול, שעבוד, צו מניעה וכו'.
 
2.9 לא ניתן לסגור חשבון עו"ש ללא סגירת חשבון מט"ח  אם קיים.
 
3. סגירת החשבון בפועל
 
עם השלמת ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך סגירת החשבון ועם קבלת הודעת הבנק על כך, ייסגר החשבון ויסווג "חשבון סגור" החל מהמועד המצוין בהודעת סגירת החשבון, ובכך יפוג תוקף ההסכם לניהול החשבון.
 
4. חיובים וזיכויים שיגיעו לאחר סגירת החשבון.
 
בכל מקרה בו יגיע לבנק חיוב  ו/או זיכוי לחשבון לאחר סגירתו – יוחזר החיוב ו/או הזיכוי תוך מתן הודעה למחייב או למזכה כי החשבון נסגר.
 
5. לא ניתן יהיה "להפעיל" חשבון סגור
 
בנק הדואר  לשירותכם בכל שאלה או הבהרה  טלפון 02-5005-303, פקס 02-5005300